meny
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

Naturlig Församlingsutveckling

2006-03-21   
 
Hur ska en församling arbeta idag för att, som vi ofta uttrycker det, nå ut till människorna med vårt budskap?
På den frågan finns inga självklara svar som kan tillämpas av alla överallt. Men genom att ta reda på hur olika församlingar fungerar och sedan sammanställa resultaten bör man kunna få viktig kunskap om vilken roll olika faktorer spelar i församlingsarbetet.
Sådana tankar var upprinnelsen till det mest omfattande forskningsprojekt som hittills utförts om förutsättningarna för församlingstillväxt. Studien genomfördes 1994-1996 av det tyska Institutet för naturlig församlingsutveckling. Församlingar från sammanlagt 32 länder medverkade. Frågeformuläret, som fylldes i av 30 medlemmar från varje församling, översattes till 18 olika språk. I slutänden hade man 4,2 miljoner svar att analysera.
Drivkraften till denna satsning var insikten att utan ett grundligt faktaunderlag skulle det vara omöjligt att avgöra vilka av de moderna framgångsprinciperna som fungerar universellt och vilka som bara är myter.

Resultatet av forskningsprojektet
blev att man fann åtta faktorer (eller ”särdrag”) som kännetecknar växande församlingar i hela världen. Särdragen rör kvalitet, inte kvantitet. De är utmärkande drag för församlingens liv. De åtta särdragen brukar kort sammanfattas på följande sätt:
1. STÖDJANDE/DELEGERANDE LEDARSKAP
Ledare som utrustar & uppmuntrar andra till tjänst och själva är öppna för att ta emot handledning.
2. GÅVOBASERAD VERKSAMHET
Verksamhet som bärs av rätt person på rätt plats med rätt motivation.
3. HÄNGIVEN ANDLIGHET
Den andliga atmosfärer i församlingen är "smittande", berörande och entusiasmerande.
4. FUNKTIONELLA STRUKTURER
Verksamhet och ledarskap som är anpassade till att bära frukt i den rådande situationen.
5. INSPIRERANDE GUDSTJÄNSTER
En gudstjänst som bygger upp, berör och skapar delaktighet.
6. LIVSNÄRA SMÅGRUPPER
Det finns grupper som möter hela människans behov och som är inriktade på att växa och dela sig.
7. BEHOVSORIENTERAD EVANGELISATION
Evangelisation som utgår ifrån och möter aktuella behov hos ickekristna, särskilt dem man redan har en relation till.
8. KÄRLEKSFULLA RELATIONER
Guds kärlek som tar sig praktiska uttryck helg som vardag.

Kvalitetsskillnader
Man fann att skillnaden mellan olika församlingar var mycket stor när det gäller de åtta särdragen. Församlingar som växer har i allmänhet en mätbart högre kvalitet, även om undantag finns.

Automatisk växt
Det fanns emellertid en regel som man inte fann ett enda undantag till bland de 1000 församlingar man undersökte. Alla församlingar som kom upp i ett kvalitetsindex på 65 eller mer för samtliga åtta kvalitativa särdrag, är växande församlingar. Det betyder att om en församling är tillräckligt "bra" på rätt saker så växer den automatiskt.

Vårt NFU-arbete
NFU har funnits i Sverige i några år. Det är i dagsläget Svenska Baptistsamfundet som administrerar NFU, men metoden används av församlingar tillhörande praktiskt taget alla samfund i Sverige.
Mariakyrkans styrelse började 2004 på allvar undersöka möjligheterna att genomföra ett NFU-projekt i församlingen, och den egentliga starten skedde under våren 2005. En NFU-grupp tillsattes, som tillsammans med styrelsen ska svara för genomförandet. På försommaren 2005 svarade 30 av församlingens medlemmar tillsammans med vår pastor på den enkät som ligger till grund för den församlingsprofil som tas fram som utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Då blev det också klart att Hans Noreliusson från Mariefred blir vår handledare/mentor, och vi samarbetar också med studieförbundet Bilda.Församlingsprofilen presenterades vid ett församlingsmöte av Hans Noreliusson, och en mycket förenklad sammanfattning av utfallet skulle kunna vara att ”vi är en lite trött församling, som inte utmärker oss särskilt i något speciellt avseende”. Det finns alltså utrymme för förändringar till det bättre!
Just nu studerar fyra grupper boken Gåvornas tre färger. Där listas 30 ”gåvor”, och meningen är att deltagarna ska bli mera medvetna om vilka gåvor de har och hur vi på så sätt skulle kunna få ännu bättre gåvobaserad verksamhet i församlingen. Och vi tror också att med en bättre och tydligare gåvobaserad verksamhet kommer även kvalitén på de övriga särdragen att höjas.
Vi ser med spänning och tillförsikt fram mot vad arbetet med Guds hjälp kommer att leda till!
Vill du veta mera om NFU kan du besöka NFU:s svenska webb-plats
 
Arne Svensson