meny
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

Årsmöte i Mariakyrkan 2014

2014-10-26   
 


Mariakyrkan är en del av Equmeniakyrkan. Drygt 50 medlemmar hade mött upp till årsmötet den 26 okt. Efter en inledande andakt av pastor Kristina Färdeman öppnade församlingens ordförande Aina Rasmussen förhandlingarna, som sedan leddes av Ing-Marie Panzar.

Av den digra verksamhetsberättelsen framgår att det bedrivits ett rikt och varierat gudstjänstliv. Under sommaren har under fem söndagar firats gemensamma gudstjänster med Pingstförsamlingen. Under terminstid inbjuder Mariakyrkans Ungdom till söndagsskola varannan söndag samtidigt med gudstjänsten. En kortare lunchandakt har firats under terminstid på torsdagarna, följd av sopplunch och konstutställning i caféet. Ett par gånger per termin har ordnats särskilda gudstjänster för barn, och gudstjänster på engelska.
Ett par kortare pilgrimsvandringar har ordnats, och en resa med vandring i Oviksfjällen genomfördes i augusti under Aina Rasmussens ledning.
Tre Café Maria-samlingar har ordnats: Carl-Olov Hultby berättade evangelistminnen, Anita Hummerdal, rektor för Interkulturella enheten, talade om "Att vara ny" och Mats Holmberg, doktorand i vårdvetenskap, talade om "Mänsklighetens plats i akutsjukvården".
Varje tisdag har inbjuds till bönesamling, och församlingen har svarat för andakter på Furuliden, Lövåsen och Igelkotten, och varannan onsdag samlas en bibelstudiegrupp och en litteraturgrupp i kyrkan.

Internationellt har uppmärksammats bl.a. Burma, O Mon i Vietnam och Equmeniakyrkans missionsarbete och Diakonias arbete i världen. Församlingen har aktivt engagerat sig i Världens Barn-insamlingen, där pastor Kristina Färdeman är kommunsamordnare. Praktiskt miljö- och missionsarbete utförs av återbruksgruppen, som träffas och tillverkar nyttigheter och återanvänder uttjänt material.
Ett stort ideellt arbete har lagts ner för att ordna höst- resp vårmarknad samt våffel- och kaffeservering under bl.a. Katrineholmsveckan.

Vid några tillfällen varje termin medverkar Projektkören i gudstjänsten, och musikkåren samarbetar med Pingstkyrkans Brass i Ekumeniska musikkåren. Förutom vid gudstjänster spelade musikkåren vid Djulö småbåtshamn på valborgsmässoaftonen, vid Gölstugruvorna Kristi Himmelsfärdsdag och vid den ekumeniska gudstjänsten i Stadsparken under Katrineholmsveckan.
Birgitta Thörnberg leder barnkören "På G", och fyra barnmusikgrupper träffas också varje vecka i Mariagården. Barnkören har medverkat vid några gudstjänster och med "Det stora barnkalaset" markerade Mariakyrkans Ungdom sommarens inträde.

Församlingen deltar aktivt i Katrineholms samkristna råd, och de populära kulturfrukostarna i Mariagården hålls numera i KSR:s regi. Talare har varit landshövding Liselotte Hagberg, Birger Schlaug, Eila Lindholm, Elise Lindqvist (Ängeln på Malmskillnidsgatan) Astrid Ståhlberg och kantor Lisa Karlsson.

Under det gångna året har en omfattande energieffektivisering utförts i kyrkan, vilket i bästa fall ska kunna minska uppvärmningskostnaderna med bortåt 50 %.

Av den antagna verksamhetsplanen för det kommande året framgår att församlingen hoppas kunna fortsätta med och även i vissa avseenden utveckla de hittillsvarande aktiviteterna.
Till ordförande för det kommande verksamhetsåret omvaldes Aina Rasmussen, och övriga styrelseledamöter är Göran Isacson, Bo Karlsson, Mariana Ljunggren, Lars Panzar, Martin Poyser, Christer Tak, Leifgunnar Wågenberg och Roger Östlund. Revisorer är Jan Frisell och Ove Melin.
Ett stort antal val till olika grupper gjordes, och det är imponerande att konstatera hur mycket ideellt arbete som troget utförs vecka efter vecka i församlingen!
En fråga som aktualiserades är byte av ljudanläggning och mixerbord i kyrksalen. Kostnaden har beräknats till 40.000 kr. och man räknar med att i huvudsak kunna finansiera bytet genom extra insamlingar och bidrag; bl.a. har Mariakyrkans Ungdom vid sitt årsmöte nyligen anslagit 10.000 kr.

Avslutningsvis framfördes tack till såväl avgående som kvarstående funktionärer av mötesordföranden Ing-Marie Panzar.Kassören Lars Panzar redogör för ekonomin.
 
Arne Svensson